Pedro Serralheiro 22 LR patruunoiden testaamisesta

Tällä alueella keskustellaan asioista maan ja taivaan välillä.

Valvoja: Ylläpitäjät

Long Range
Viestit: 1118
Liittynyt: 13.11.2007 17:17
Paikkakunta: Kaakon kulma

Pedro Serralheiro 22 LR patruunoiden testaamisesta

Viesti Kirjoittaja Long Range »

Pedro on melkos nopeasti noussut pistepiekkarin kärkiampujaksi Euroopassa ja laitan hänen ajatukset kuinka hän etsii patruunatesteissään kisapatruunaa Lapua Schönebeckissä: (Liittyy myös tuohon "Käy tyynessä,mutta ei tuulessa"

Laitan sekä englanniksi,että google kääntäjällä suomeksi (joka aina hiukan hassua tekstiä):

Aloitin testaamisen 8 vuotta sitten, en tiennyt siitä mitään, mitä etsiä, miten valita parempien(?) joukosta.. luulin, että ryhmäkoko on kultainen standardi. Se ei ole...

Anteeksi, että menen vastavirtaa... Erätestauksessa ei ole kyse vain ryhmän koosta, vaan tiettyjen testauksesta saatujen tietojen johdonmukaisuudesta.

Mielestäni teen jotain oikein testauksessa (kaikki ammukseni ovat peräisin Lapuan Saksan keskuksen testauksesta), kuten tulokset osoittavat.

Ammusten valinnassa ei ole mitään rakettitiedettä... mutta sinun on opittava kivääritapa.

Valitsen vain 30 laukauksen ryhmän mukaan (yhtenäisyys), hylkään kaiken yli 13 mm... 1. kriteeri

Sitten katson nopeutta... 2. kriteeri. Ei kannata valita 10 mm ryhmää nopeudella 330 m/s. Ammukset EIVÄT tuota hyviä tuloksia ulkona. Parempi valita 12/13 mm paljon pienemmällä nopeudella.

Ryhmän koon korkeus... 3. kriteeri

Ryhmän leveys... 4. kriteeri

Kaikki ajattelevat ympyrän muotoisia ryhmiä. Tiedän, että se voisi muodostaa ympyrän, mutta sinun on opittava, että kaksi muuta edellistä toimenpidettä ovat tärkeämpiä kuin ympyrä yksin. Tiedä, että viritetyssä kiväärin korkeutta on vaikeampi hallita kuin leveyttä. Leveys, jolla on hyvä tuulenlukukyky, voidaan helposti kompensoida.

Budjetti... 5. kriteeri. Ei ole mitään hyötyä testata X-Actia, jos sinulla ei ole siihen varaa. Parempi viettää aikaa Midas+:n tai Center-X:n kanssa.

Nämä ovat keskeisiä numeroita, joihin on kiinnitettävä huomiota jokaiseen kiväärin. Opi omasi.

English:

I started testing 8 years ago, knowing nothing about it, what to look for, how to choose among the better(?) ones.. thinking that group size was the gold standard. It isn't...

Sorry to go against the tide... batch testing is not only about group size, it's about consistency among certain data extracted from testing.

I think I'm doing something correct at testing (all my ammo come from my testing at Lapua Germany center), as my results show.

There is no rocket science in choosing ammo... but you have to learn your rifle way.

I only choose according to 30 shots group (consistency), rejecting anything above 13mm... 1st criteria

Then, I look at the velocity... 2nd criteria. There's no use to choose a 10mm group with 330m/s. That ammo will NOT produce good results outdoors, period. Better to have a 12/13mm one on a much lower speed.

Group size height... 3rd criteria

Group width... 4th criteria

Everybody thinks about circle size groups. I know it could form a circle, but you have to learn that are other two previous measures are more important than the circle alone. Know that height, on a tuned rifle, is harder to control than width. Width, with good wind reading ability, can easily be compensated.

Budget... 5th criteria. There's no use to test X-Act if you cannot afford it. Better to spend time with Midas+ or Center-X.

Those are the key numbers to pay attention to each rifle. Learn yours.
Long Range
Long Range
Viestit: 1118
Liittynyt: 13.11.2007 17:17
Paikkakunta: Kaakon kulma

Re: Pedro Serralheiro 22 LR patruunoiden testaamisesta

Viesti Kirjoittaja Long Range »

Ja Pedro jatkaa:

Nyt, kun sinulla on ajattelemisen aihetta, vastaan ​​parhaani mukaan. Mutta pyydän, älä ota minua sääntönä, kokeile itse ja opi, mikä vaikuttaa sinuun.

Ohjelmistot, joita on käytetty testauskeskuksissa, joissa olen ollut (alkoi Eleystä, sitten RWS:stä ja sponsoroinnin jälkeen vain Lapua), on sama. Menettelyjen ja tulosten vertailut ovat siis vertailukelpoisia.

Ammun vain 30 laukausta, koska pyydän niin, jos ei, he vähentävät 20 laukausta. Muista, että saatat olla kalliimpi... joten harkitse budjettia.
Ohjelmisto alkaa määrittää ensimmäisen laukauksen (minne tahansa se laskeutui) kuolleeksi pisteeksi. Seuraavat 9 viittaavat kaikki ensimmäiseen. Koko? tällä hetkellä välitän vain siitä. Jos se on pienempi kuin 13 mm, siirryn 2. 10 laukauksen ryhmään. Sama menettely, ensimmäinen laukaus katsotaan kuolleeksi ja seuraavat 9 viittaavat ensimmäiseen. 3. 10 laukauksen ryhmä (jos 2. on edelleen kriteerien sisällä) on sama. Sitten pidät sormet ristissä, koska ohjelmistot menevät päällekkäin 3 ryhmän kanssa, mutta sitten 1. ryhmä on viite ja muut 2 viittaavat siihen. Tästä syystä sinulla on usein kolme 10 laukausryhmää alle 12 mm ja lopullinen ryhmä on 14-15 mm.
Sinä näet? Tuon pöytään toisen huomioitavan asian, lopullisen ryhmän koon. Minua kiinnostaa vain, jos se on yhtä suuri tai pienempi kuin 13 mm.
HUOMIO - vuonna 2018 voitin ensimmäisen maailmanmestaruuden. Se tehtiin ammusten valinnan kanssa testauskeskuksessa (älkää kysykö kumpi), ja vuonna 2019 menin testaamaan uudelleen, toista merkkiä ja toin maailman voittaneen ammuksen nähdäkseni kuinka uudet erät korreloivat tuohon. Tuo maailman voittaja ammus tehtiin samalla kiväärillä, samalla juoksevalla, 17,5 mm:n 30 laukauksen ryhmällä. Luit hyvin... 17,5mm!! Ja se teki mahdolliseksi 1496 pistettä 1500:lla, joten tuskin voit sanoa, että se ampui huonosti. Niin? Miksi? Mitä olen tehnyt väärin tässä uudessa testauskeskuksessa? EI MITÄÄN. Tämä esimerkki on vain osoittamaan teille, jotka etsitte pienintä mahdollista ryhmää, että voit voittaa melko isommalla. OTA KOTIVIESTIT - opi ampumaan.
Voin kertoa teille, että tämä löytö oli tärkein sysäykseni saavuttaakseni toisen maailmanmestaruuden.

Ammuksessa oli pieni korkeusryhmä ja suuri leveys. Joten se osoittaa, jos osaat hallita tuulta, olet mukana.

Nyt toiseen kysymykseesi...
Älä koskaan mene testaamaan kiväärillä, jota et ole viritetty täydellisesti. Minulla on menetelmäni, en parempi tai huonompi kuin muut, mutta kaikki kiväärini ovat erittäin hyvin viritetty. Näin ollen en voi vähentää korkeuden hajoamista. Normaalisti ryhmät, joiden korkeus on yli 9 mm, voivat näyttää kaksi asiaa: huonosti viritetty kivääri tai huonosti sovitettu erä.

No, riittää tälle päivälle.
Toivottavasti se auttoi

English:

The software used at the testing centres that I have been (started with Eley, then RWS, and after being sponsored, just Lapua), is the same. So, comparisons between procedures and results are comparable.

I just shoot 30 shot groups, because I ask so, if not, they reduce to 20 shots. Bear in mind that you could be more expensive... so think budget.
The software starts pinpointing the 1st shot (wherever it landed) as dead center. The following 9 all refer to the 1st one. Size? at this time I just care about it. If it's smaller than 13mm, I proceed for the 2nd 10 shot group. Same procedure, 1st shot is considered dead center and the following 9 refer to the 1st. 3rd 10 shot group (if the 2nd one is still within criteria) is the very same. Then, you cross fingers, because software will overlap the 3 groups, but then the 1st group is the reference and the other 2 refer to it. That's why, many times you have three 10 shot groups under 12mm and the final group is 14~15mm.
You see? I bring to the table another thing to consider, final group size. I only care if equal or smaller than 13mm.
PAY ATTENTION - in 2018 I won my 1st World Tittle. It was with ammo choose at a testing center (don't ask which one), and in 2019 I went to test again, another brand, and brought that world winning ammo to see how the new batches correlated to that one. That world winning ammo made, on the same rifle, with the same running, 17.5mm 30 shots group. You read well... 17.5mm!! And it made 1496 points on 1500 possible, so hardly you can say it shot badly. So? Why? What have I did wrong at this new testing center? NOTHING. This exemple is just to show you, that are looking for the smallest possible group, that you can be beaten by a fairly larger one. TAKE HOME MESSAGE - learn how to shoot.
I can tell you that this discovery was my most important boost to attain my second World tittle.

That ammo showed a small height group and a large width one. So, it shows if you know how to control the wind, you are in.

Now, to your second question...
Never go testing with a rifle that you don't have perfectly tuned. I have my method, nor better or worst than others, but all my rifles are very well tuned. Being so, I can't reduce the height dispersal. Normally groups with bigger than 9mm height could show 2 things: a not well tuned rifle, or a bad matched batch.

Well, enough for today.
Hope it helped
Long Range
Vastaa Viestiin